Vedtægter for foreningen Fanø Fuglestation
§1. Formål: Foreningens formål er at fremme interessen for og beskyttelsen af
fuglelivet på Fanø, især de ynglende og rastende fugle af regional, national og
international vigtighed.
§2. Hjemsted: Foreningen er hjemmehørende på Fanø og
bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl , sommerhus eller væsentlig tilknytning
til Fanø. Alle kan blive medlem. Bestyrelsen har ret til at vurdere om personer
handler i overensstemmelse med foreningens formål og kan blive eller forblive
medlem.
§3. Bestyrelse: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der er valgt
direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år,
således at 2 medlemmer afgår i lige årstal, mens 3 afgår i ulige årstal. Desuden
vælges hvert år 2 suppleanter og 2 revisorer på generalforsamlingen. Genvalg
kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer
og sekretær. Et flertal af bestyrelsen skal have bopæl eller eje ejendom på Fanø.
Bestyrelsen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved salg, køb eller pantsætning
af fast ejendom eller materiel dog af den samlede bestyrelse. Dispositioner der
medfører økonomiske konsekvenser for foreningen udover Fanø Fuglestations
kapital skal forelægges en generalforsamling. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
§4. Kontingent: Medlemmerne er forpligtede til at betale det af
generalforsamlingen fastsatte kontingent.
§ 5. Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens overordnede
myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar efter
skriftlig indkaldelse på mail med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær
generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af
medlemmerne begærer det. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at
begæringen er modtaget. Ved afstemninger afgiver hvert medlem én stemme.
Der kan stemmes med fuldmagt.
§6. Generalforsamlings dagsorden: På den ordinære generalforsamling skal
følgende dagsorden følges: 1. Valg af dirigent 2. Formandens årsberetning 3.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 4 Fastsættelse af kontingent. 5.
Behandling af forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af 2
suppleanter 8. Valg af 2 revisorer 9. Eventuelt .
§7. Forslag til generalforsamling: Forslag, der tilsigter at tilvejebringe en
generalforsamlingsbeslutning, skal fremgå af den i indkaldelsen afgivne
dagsorden og må for den ordinære generalforsamlings vedkommende være
tilstillet bestyrelsen senest den 15. januar.
§8. Generalforsamlingens forløb: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som
ikke nødvendigvis er medlem og som vælges ved simpelt stemmefIertal af
generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise til
generalforsamlingens afgørelse. Stemmeafgivningen sker skriftligt, såfremt
ikke andet
bestemmes. Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af
formanden for bestyrelsen og af dirigenten, og protokollen har derefter fuld
beviskraft.
§9. Vedtægtsændringer: På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved
simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutninger, som går ud på ændringer
af vedtægterne kræves at beslutningen vedtages med mindst halvdelen af det
mulige antal stemmer. Er der ikke repræsenteret tilstrækkelig antal stemmer,
men bliver forslaget dog vedtaget med den nævnte majoritet, skal der indkaldes
til en ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor da bestemmelsen kan
tages med halvdelen uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer.
§10. Regnskab: Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet
underskrives af kassereren og revisorerne, samt påtegnes af sidstnævnte.
§11. Foreningens opløsning: Bestemmelser om selskabets opløsning eller salg
af Fanø Fuglestation kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
generalforsamling, hvor der ikke kan stemmes ved fuldmagt. Mindst halvdelen
af medlemmerne må være mødt, og der kræves – til at vedtage forslaget – 2/3 af
de afgivne stemmer. Er der ikke mødt tilstrækkelig antal medlemmer, men
bliver forslaget dog vedtaget med den nævnte majoritet, skal der indkaldes til
en ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor da bestemmelsen kan tages
med 50 % majoritet uden hensyn til antallet af de fremmødte. I tilfælde af
opløsning eller salg skal eventuel formue skænkes til et almennyttigt
bevaringsværdigt formål på Fanø.
Således vedtaget på Generalforsamlingen den
Evt.: Medlemskab 200 + stemmeret. Støttemedlemsskab 75 (10 euro) møntet på
turister.

Om Fanø Fuglestation

Fanø Fuglestation's formål er at fremme interessen for og beskyttelsen af fuglelivet på Fanø, især de ynglende og rastende fugle af regional, national og international vigtighed”.
Læs mere >>

Organisation og Kontakt

Bestyrelsesformand - Søren Brinch:
[email protected] telefon 20108717 Kasserer - Kim Fischer:
[email protected] telefon 51213773 Næstformand - Casper Sylvester Jensen: [email protected] 51331184
Medlem - Svend Rønnest:
[email protected] 40293559

en_USEnglish
en_USEnglish
Scroll to Top